แตรวง

คณะแตรวงในจังหวัดสุพรรณบุรีมีบุคลากรเฉลี่ยต่อวงประมาณ 10-15 คน นักดนตรีแตรวงจำนวนมากเป็นนักดนตรีเล่นอยู่ในวงปี่พาทย์มาก่อน เพลงที่เล่นออกมาแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงไทย และเพลงลูกทุ่งสมัยนิยม ตามลำดับซึ่งสุพรรณบุรีจะมีศิลปินพื้นบ้าน คณะปี่พาทย์ คณะแตรวง รวมไปถึงวงดนตรีย้อนยุคนั้นมีมากมาย สภาพความเป็นอยู่ของคณะดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของนักดนตรีแตรวง โดยที่มีอาชีพดนตรีเป็นอาชีพคือการเป็นนักดนตรีแตรวง

มีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เช่น แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต ทรอมโบน บาริโทน กลองใหญ่ เป็นต้น รับงานบรรเลงทั้งในงานมงคล และอวมงคล ซึ่งร้อยละ 90 ของชาวสุพรรณบุรีจะใช้บริการคณะแตรวงชาวบ้านในงานบวชสำหรับประเภทของงานมงคล ตลอดจนงานประเพณีอื่น ๆ  โดยมีการถ่ายทอดทำนองเพลงของแต่ละเพลงจากสมัยปู่ย่าตายาย โดยใช้วิธีบอกปากต่อปาก มีค่าบริการเล่นดนตรี คิดเป็นมื้อ โดย มื้อเดียวจะมีค่าบริการประมาณ 8,000 บาท และ 2 มื้อ มีค่าบริการ ประมาณ 15,000 20,000 บาท

ที่มา: จุฑามาส หิรัญกุล. (2554). การศึกษาแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบทสัมภาษณ์จากโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ระยะ 5 ปี


ขอบคุณคลิปจาก: สุพรรณทีวี 

รายชื่อศิลปิน/ คณะดนตรีแตรวงในจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ และรายละเอียดการติดต่อคณะดนตรี/ ศิลปินแตรวงในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้